Protokoll årsmøte TASTA & OMEGN SYKKELKLUBB 2020

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb (TOSK) ble gjennomført på UIS onsdag 12. februar 2020. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2019, samt organisasjonskart, som ble gjennomgått for årsmøtedeltagerne. Revidert regnskap 2019 og budsjett 2020 ble også gjennomgått og godkjent.